دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-166 
2. مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

صفحه 8-44

امیر محمد شهسوارانی؛ مریم حکیمی کلخوران؛ مرسده عصمت نیا؛ سعیده جعفری؛ کلثوم ستاری


4. نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی

صفحه 70-94

مهرنسا شهابی؛ سیدامیر امین یزدی؛ علی مشهدی؛ جعفر حسنی