بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

استرس و رضایت شغلی پرستاران از مسائل در خور توجه است. منابع و ظرفیت‌های معنوی به افراد کمک می‌کند در مقابله با مسائل و ناسازگاری‌های زندگی قدرت بیشتری داشته باشند. اخیراً هوش معنوی به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد معرفی شده است.
پژوهش حاضر، رابطه هوش معنوی با استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران را بررسی می‌کند.
در این پژوهش، پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بیمارستان تأمین اجتماعی شرکت کردند. جامعه استفاده‌شده در تحقیق ۵۲۳ نفر محاسبه شد که بر اساس فرمول نمونه‌گیری ۱۰۳ نفر از پرستاران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند.
ابزارهای این پژوهش عبارت است از: پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ، پرسش‌نامه رضایت شغلی سینک و مقیاس استرس پرستاری‌گری تافت و اندرسون.
داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  SPSS-۱۶و آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون تحلیل شد.
بین هوش معنوی و خرده‌‌مقیاس‌هایش، با استرس شغلی و خرده‌مقیاس‌هایش رابطه منفی وجود داشت، ولی این رابطه معنادار نبود. فقط بین خرده‌مقیاس مشکلات مرتبط با بیماران و خانواده‌های آنان و خرده‌مقیاس تفکر وجودی ارتباط منفی و معنادار مشاهده شد.
همچنین، بین هوش معنوی و خرده‌مقیاس‌هایش با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار مشاهده نشد.
به نظر می‌رسد خرده ‌مقیاس‌های هوش معنوی مرتبط با شغل، با خرده‌مقیاس‌های هوش معنوی مرتبط با سلامت روانی و بهزیستی روان‌شناختی متفاوت‌ است. همچنین، به نظر می‌رسد هوش معنوی با اینکه در متغیرهای سلامت روان به طور مستقیم نقش دارد ممکن است در مسائل مربوط به شغل نقش مستقیمی نداشته باشد. این احتمال هم وجود دارد که پرسش‌نامه کینگ برای مسائلی از این دست مناسب نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationships between spiritual intelligence with job stress and occupational satisfaction in nurses based on King’s spiritual intelligence questionnaire

چکیده [English]

stress and job satisfaction of nurses are important subjects. Spiritual resources and capacities help people to have more strength in coping with life's problems and incompatibilities. Recently, spiritual intelligence has been introduced as a important, influential factor on various aspects of people’s life.
The aim of this study was to investigate the relationships of spiritual intelligence with job stress and job satisfaction of nurses.
Nurses of hospitals that covered by Zahendan University of Medical Sciences and the Social Service’s hospital participated in this study. The study population was 523 people, of whom 103 were selected, based on a sampling formulation and though randomized cluster sampling method. The study tolls were King’s Spiritual Intelligence Self-Report Inventory, Sink’s job satisfaction and Tufts and Gary Anderson’s Nursing Stress Scale.
Data were analyzed with the software SPSS version 16, and ANOVA test and Pearson correlation coefficient.
The results showed that spiritual intelligence and its sub-scales have negative but non-significant relationships with job stress and its sub-scales. The only significant relationship was a negative correlation of “patient-related problems and their families” with “Critical Existential Thinking”. Also spiritual intelligence and its subscales were not significantly related to job satisfaction.
Spiritual intelligence’s subscales that are related to job satisfaction seem to be different from those that are related to mental health and psychological well-being. Even though spiritual intelligence may directly affect mental health it may not have any direct effects on job related issues. It is also possible that King’s questionnaire is not apt for this kind of issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • occupa-tional satisfaction
  • job stress
  • nurse