اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا برنجکار

فلسفه غرب دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.berenjkar.ir
berenjkarut.ac.ir

سردبیر

عباس پسندیده

علوم حدیث ، روانشناسی دانشیار، پژوهشگاه قرآن و حدیث

pasandide.hadithstudies.ir/fa
pasandidehadith.ir

دبیر اجرایی

سیدمهدی خطیب

روانشناسی پژوهشگر گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث

mahdikhatibyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود جان بزرگی

روان شناسی بالینی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

psychjangmail.com

سیدمحمد غروی

روانشناسی اسلامی ریاست گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

smghsmgh.com

هادی بهرامی احسان

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه تهران

hbahramiut.ac.ir

مسعود آذربایجانی

روان شناسی دین دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejani110yahoo.com

محمود گلزاری

روان شناسی بالینی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

mahmoud.golzarigmail.com

محمدناصر سقای بی ریا

علوم تربیتی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

biria1390gmail.com

محمدرضا احمدی

روان شناسی تربیتی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

m.r.ahmadi313gmail.com

محمد کاویانی ارانی

روان شناسی دین دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_kavyanirihu.ac.ir

رحیم ناروئی نصرتی

روانشناسی دین دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

rnarooeiyahoo.com