اهداف و چشم انداز

  • تقویت ایده روان‌شناسی اسلامی و تولید علم بر اساس معارف اسلامی؛
  • پیگیری مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی در حیطۀ روانشناسی اسلامی
  • دفاع از کاربرد معارف اسلامی در حوزه روانشناسی؛
  • ارائه تحقیقات نظریِ اسلامی به‌منظور پیگیری تحقیقات تجربی آن؛
  • ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی بر متون دینی، به‌منظور استفاده در خدمات روان‌شناختی و مشاوره؛
  • نقد تحقیقات روان‌شناختی بر اساس معارف اسلامی به‌منظور تعالی بخشی به خدمات مشاوره و روانشناسی؛