شماره جاری: دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-133 

3. اثربخشی آخرت‏ باوری به ‏صورت بحث گروهی بر پایبندی مذهبی نوجوانان

صفحه 25-41

هادی کاظمی نژاد؛ ابوالقاسم بشیری؛ مسعود جان‏بزرگی


6. تحلیل وضعیت خودارزیابی اسلامی در دانشجویان دانشگاه قم

صفحه 80-101

رضا جعفری هرندی؛ مریم زندیه؛ فهیمه محمدی آزاد