اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر9 بر مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام خانواده‌های دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال منطقه ۱۵۰۰ خانواری کشتارگاه در شهرستان شاهین‌دژ بود که پس از بررسی‌های حضوری پژوهشگران مشخص‌ شد ۲۸۴ خانوار دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال هستند. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۴۰ خانوار برای شرکت در پژوهش انتخاب ‌شدند که به ‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین ‌شدند. هر گروه شامل ۲۰ شرکت‌کننده بود. سپس ۷ اصل تربیتی پیامبر در قالب ۹ جلسه آموزشی به والدین گروه آزمایش، آموزش داده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های ‌اجتماعی (فرم والدین) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان ‌داد آموزش برنامه تربیتی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر باعث افزایش مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال شده‌ است (۰۰۱/۰P<). با توجه به نقش و اهمیت سال‌های اولیه زندگی و محیط خانواده بر رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی و با تأکید بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی و تأثیرپذیری فراوان مردم از آموزه‌های دینی، از این برنامه آموزشی می‌توان برای ایجاد، بهبود و شکوفایی رشد کودک به‌ویژه در بعد مهارت‌های ‌اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of seven educational principles of the Prophet Mohammad on the social skills of 5 to 6 years old children

چکیده [English]

This study aimed to examine the effectiveness of educational program, which is based on seven educational principles of the Prophet Mohammad, on the social skills of 5 to 6 year old children. The present study was semi experimental with pretest-posttest and control group. The study population consisted of all families with 5 to 6 year old children in the 1500 household are of Koshtargah in Shahindezh. After filed investigation by the researchers, it was found out that there were 284 households with 5 to 6 year old children. Using simple random sampling, 40 households were selected to participate in the research, and were randomly assigned to two groups: experimental and control. Each group consisted of 20 participants. The seven educational principles of the Prophet were taught to parents in th experimental group, in eight sessions. The data collection tool was the Social Skills Rating Scale (parent's form). Results of Analysis of Covariance showed that training the educational program based on the 7 educational principle of the Prophet increased social skills in 5 to 6 year children. (P< 0/001). Considering the role and importance of the early years of life and the family environment on child development in various cognitive, physical, emotional, social aspects and with emphasis on the religious culture of the Iranian society and people being much under influence of religious teachings, this program could be used to create, improve, and flourish the development of children, particularly in social skills domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational principles of the Prophet
  • social skills
  • children