مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب انجام گرفت.
پژوهش حاضر به صورت نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق افراد مبتلا به اضطراب متوسط ساکن تهران است. روش نمونه‌گیری به شیوه داوطلبانه در دسترس بود. تعداد اعضای گروه نمونه شامل ۳۲ زن و مرد مبتلا به اضطراب متوسط بود که از طریق سایت www.ravanagahi.com به وسیله پرسش‌نامه اضطراب بک (BAI) انتخاب شدند. سپس افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش یک دوره شش‌ساعته نمازخواندن مبتنی بر ذهن‌آگاهی گذراندند و گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند. بعد از یک ماه هر دو گروه پرسش‌نامه اضطراب بک (BAI) را مجدداً پر کردند.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین نمازخواندن با شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی تفاوت معناداری (۰۱/۰>P) وجود دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد نمازخواندن با شیوه ذهن‌آگاهی می‌تواند روش مؤثری در کاهش اضطراب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effectiveness of praying with and without mindfulness in anxiety levels

چکیده [English]

Objective: The present study aimed to compare the effectiveness of praying with and without mindfulness in anxiety levels.
Method: This is a semi-experimental study with pre-test, post-test design and a control group. The study population involved all people with medium anxiety who reside in Tehran. The sampling method was of available and voluntarily kind. The sample includes ۳۲ people with medium anxiety who were selected through the website www.ravanagahi.com answering to Beck’s anxiety scale (BAI). They were then assigned randomly into experimental and controlled groups. The experimental group received a six-hour course on mindful praying while control group received no education. Both groups filled out Beck’s anxiety scale after one month again.
Result: results showed that there were significant differences between mindful prayer and prayer without mindfulness (p<۰/۰۱) in anxiety levels.
Conclusion: the results show that mindful prayer can be an effective method in decreasing anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prayer
  • mindfulness
  • anxiety