مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، آکادمی ملی علوم ارمنستان، ایروان، ارمنستان.

2 انستیتو علوم روانی/زیستی/اجتماعی/اقتصادی

چکیده

خشم یکی از هیجانات کاملاً معمولی و اغلب سالم در روان‌شناسی است. پیامدهای خشم از دیرباز در ادبیات و متون فلسفی، دینی و علمی بیان شده‌اند. هدف نوشتار حاضر بررسی خشم از دید اسلام برای تولید ابزارها و روش‌های سنجش و مدیریت اسلامی آن بود.
در مرور سیستماتیک حاضر، کلیدواژه‌های «خشم، خشم در دین، خشم در اسلام، مدیریت خشم دینی، مدیریت خشم در اسلام، مدیریت خشم اسلامی» در موتورهای جست‌و‌جوی
PubMed، ScienceDirect، Google Scholar،Google Patent، MagIran، SID، Proquest، Ebsco، Springer، IEEE، Kolwer، IranDoc، بررسی شده و بر اساس ارتباط با پژوهش، دانشگاهی‌‌بودن منابع (در صورت امکان)، انتشار از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد، منابع مطلوب انتخاب شدند. موضوعات برای بررسی در نوشتار را پنج متخصص حوزه خشم به شیوه دلفی ارزیابی کردند و متن نهایی به دست آمد.
پس از بررسی منابع، این یافته‌ها حاصل شد: تعاریف خشم در اسلام؛ ابعاد و خصوصیات و عوارض خشم از دیدگاه اسلام؛ طبقه‌بندی اسلام از خشم؛ ریشه‌های خشم از دیدگاه اسلام؛ چیستی و چرایی مدیریت خشم از دیدگاه اسلام؛ سه روش برتر مدیریت خشم در اسلام.
به نظر می‌رسد در سطح نظری رویکرد اسلامی به شناسایی، تحلیل، و مدیریت و کنترل خشم در سطح فردی و اجتماعی کامل و کاربردی است. پیشنهاد می‌شود روش‌های مدیریت خشم دینی در کارآزمایی‌های تجربی، بررسی مقایسه‌ای شود تا ضریب اثر آنها مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic review on anger and anger management in Islamic literature

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Shahsavarani 1
  • Maryam Hakimi Kalkhoran 2
  • Mersedeh Esmatnia 2
  • Saeideh Jafari 2
  • Kolsoum Sattari 2
1 Department of Sociology, National Academy of Sciences of Republic of Armenia, Yerevan, Armenia.
2 Institute of PsychoBioSocioEconomic Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Anger is one of ordinary and often healthy emotions in psychology. Consequences of anger are expressed in literature, and philosophical, religious, and scientific texts throughout history. The aim of the present writing was to study anger from the viewpoints of different religions regarding Islamic bases to develop Islamic instruments and methods of assessment and management of anger.
Keywords in this systematic review comprised “anger, anger in religion, anger in Islam, religious anger manage-ment, anger management in Islam, Islamic anger management”, which were searched in “PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Google Patent, MagIran, SID, Proquest, Ebsco, Springer, IEEE, Kolwer, & IranDoc” search engines and according to relation to study parts, academic publishing (if available), publishing after ۲۰۰۰, relevant sources were selected. The subjects of final manuscript were chosen by evaluation of five experts in anger domain via Delphi method.
Review of studies revealed definitions of anger in Islam from different aspects, dimensions and characteristics and consequences of anger from Islamic point of view, anger classification in Islam, anger roots from Islamic approach, meaning and importance of anger management in Islam, and three superior Islamic anger management methods.
It appears that Islamic approach to identification, analysis, and anger control and management in individual as well as social levels are precise and. It is suggested to conduct future comparative studies in order to determine the effect size of these methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Religion
  • Islamic Anger Management
  • Systematic Review
  • Delphi Method