نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس

2 ریاست دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

3 معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

4 هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

با توجه به نقش مذهب به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر اضطراب، پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد نگرش مذهبی در اضطراب و دشواری در نظم‌جویی هیجان انجام گرفت.
این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۴ ـ ۹۵ است که بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ۲۰۱ نفر از این افراد (۹۱ دختر و ۱۱۰ پسر) از دانشکده‌های مختلف انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های نگرشسنجمذهبی(RAS-R)، دشواری ‌در نظم‌جویی هیجان (DERS-۱۶) و اضطراب بک (BAI) را تکمیل کردند. سپس داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش مذهبی با دشواری در نظم‌جویی هیجانی و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد جهان‌بینی مذهبی، اخلاقیات و ارزش‌ها و معنویت درونی به طور غیرمستقیم و از طریق دشواری در نظم‌جویی هیجان با اضطراب ارتباط دارد. بعد عبادات با دشواری‌های نظم‌جویی هیجانی ارتباطی ندارد اما با اضطراب رابطه منفی و مستقیم دارد.
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‌توان استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم بر اضطراب تأثیرگذار باشد. بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در پروتکل‌های درمانی و آسیب‌شناسی اختلالات اضطرابی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious attitude and anxiety: The mediating role of emotion regulation difficulties

نویسنده [English]

  • mehrnesa shahabi 1
چکیده [English]

Given the role of religion as one of the variables that influence anxiety, this study aimed to investigate the relations of religious attitude dimensions with anxiety and emotion regulation difficulties.
The study is descriptive correlational, and study population includes all students of University of Tehran in the 2015-2016 academic year, of whom 201 students (91 female and 110 male) were selected through multistage cluster sampling and completed Religious Attitude Scale-Short Form (RAS-R), Difficulties in Emotion Regulation Scale or (DERS-16), and Beck’s Anxiety Inventory (BAI). Data were analyzed with Pearsonian correlation coefficient and path analysis.
Results showed that there are significant relationships between religious attitude dimensions with difficulties in emotion regulation and anxiety. Religious world view, Morality, and Inner spirituality dimensions are indirectly linked with anxiety through emotion regulation difficulties. The worships dimension is not related with emotion regulation difficulties but negatively correlates with anxiety.
Based on the findings of this study, one could conclude that religious attitude dimensions can directly and indirectly effect anxiety. Therefore, religious attitudes should be taken into consideration in when addressing pathology and treatment protocols of anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attitude
  • anxiety
  • Difficulties in Emotion Regulation