دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-128