عوامل و روش‏های تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری به‏منظور کاربرد در مشاوره: تحلیل مضمون

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق

4 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه موضوع تربیت اخلاقی در بحث‏های فردی و اجتماعی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است چراکه از یک ‏سو، نجات‏ جوامع از بحران‏هایی مانند ازهم ‏گسیختگی خانوادگی، خودکشی و اختلالات روانی درگرو اخلاق است و از سوی دیگر، برای رسیدن به جامعه ‏ای اخلاقی، نیازمند تربیت انسان‏هایی اخلاقی به‏ عنوان واحدهای بنیادین جامعه ‏ایم. علاوه بر این، در بحث‏های فردی نیز مسیر تکاملی انسان با هدف قرب الهی، جز با تربیت اخلاقی میسر نمی‏شود. ازآنجاکه رویکردهای موجود دارای نگاه تک ‏بعدی بوده و تناسبی با بافتار فرهنگ اسلامی ایران نداشته ‏اند پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به دنبال تبیین عوامل و روش‏های تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری به ‏منظور کاربرد در عرصه مشاوره است. یافته‏ های پژوهش نشان داد هدف تربیت اخلاقی، پرورش انسانی است که استعدادهای درونی او (عقلی، دینی، اخلاقی و زیبایی) به تعادل رشد کرده باشد. انسان متعادل در حوزه بینش، عقل بر جهلش، در گرایش، پاک‏دامنی بر شهواتش و در رفتار، شجاعت بر ترسش غلبه می‏کند. برای دستیابی به این هدف، عوامل فردی (بینش، گرایش و رفتار اخلاقی)، زمینه‏ ای (ازدواج، کار و جهاد) و محیطی (اصلاح محیط عاطفی خانواده و الگودهی و الگوپذیری) تأثیرگذارند و از روش‏های پرورش استعدادهای عقلانی، خودشناسی و کرامت نفس و عادت‏ سازی می‏توان بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors and practices of moral education from the viewpoint of Morteza Motahhari to apply in counseling: Content analysis

نویسندگان [English]

  • Zeinab Babaei 1
  • Samad Mollazenal 2
  • Mohammad-Tayyeb Sahraei 3
  • Masoumeh Esmaili 4
1 Master student in Family Counseling, Allameh Tabataba’i University
2 PhD student in Philosophy of Education, Allameh Tabataba’i University
3 Professor at Department of Islamic Education, Imam Sadiq University
4 Professor at Department of Counseling, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Moral education in individual and social domains is of importance today because saving societies from such crises as family dysfunction, suicide, and mental disorders is due to ethics and to reach to a moral society we need to develop moral people as fundamental units of society. The human evolution with the goal of being to near God will not be gained without moral education. Since the existing approaches are one-dimensional and not appropriate to Islamic culture of Iran the current research using content analysis seeks to explain factors and practices of moral education from the viewpoint of Morteza Motahhari to apply in counseling. Research findings showed that the goal of moral education is developing human being whose inner gifts (intellectual, religious, ethical, aesthetic) are developed soundly. A balanced human’s wisdom overcomes his ignorance, his chastity overcomes his lust, and his bravery overcomes his fears. In order to gain this goal, individual (moral insight, sentiment, and behavior), background (marriage, work, and Jehad), and environmental (improving familial affective setting, being a role modeling, accepting others role modeling) factors are in effect and developing intellectual gifts, self-awareness, self-regard, and making habits could be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral education
  • Morteza Motahhari
  • Counseling
  • Content Analysis