رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی و مقایسه آن‏ در میان طلاب زن و مرد حوزه علمیه قم

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری قرآن و روان‏شناسی جامعه المصطفی العالمیه

3 استادیار گروه روان‏شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی و مقایسه آن‏ در میان طلاب زن و مرد حوزه علمیه قم است. بدین منظور ۴۰۰ نفر از طلاب زن و مرد 18 تا 38 سال حوزه علمیه شهر قم، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سنجش عقل و مقیاس سنجش حیا بود. در تجزیه‏ و تحلیل داده‏ ها، در بخش توصیفی از شاخص‏های مرکزی، پراکندگی و ضرایب همبستگی و در بخش استنباطی از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که بین عقل و حیا در میان طلاب حوزه علمیه قم همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، میانگین نمره عقل زنان و مردان تفاوت معناداری با هم دارد و میانگین نمره عقل مردان بیش از زنان است. یافته‏ ها نشان می‏دهد که میانگین نمره حیای مثبت بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد و درمجموع، زنان از حیای مثبت کمتری نسبت به مردان برخوردارند، اما میانگین نمره حیای منفی بین زنان و مردان تفاوت معناداری با هم ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religious wisdom and psychological pudency and its comparison among female and male seminaries of Qom

نویسندگان [English]

  • Ali-Asghar Forutan 1
  • Ehsan Fadai 2
  • Rahim Mirderikvandi 3
1 Masters in General Psychology, Imam Khomeini Institute for Research and Education
2 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International University
3 Assistant Professor at Department of Psychology, Imam Khomeini Institute for Research and Education
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relation of religious wisdom to positive and negative pudency among female and male seminaries of Qom. In doing so, 400 seminaries aged from 18 to 38 were selected. Research tools were wisdom and pudency scales. Data were analyzed using correlation coefficient and t-test. Results showed that wisdom and pudency were correlated among female and male seminaries of Qom. Also, men scored higher than women in wisdom scale. Women on the other hand reported lower levels of positive pudency but there was not any difference between the sexes in negative pudency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious wisdom
  • positive pudency
  • negative pudency