نقش خوش‏بینی در بهزیستی روان‏شناختی بر اساس آموزه ‏های اسلامی و مطالعات روان‏شناختی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

در پژوهش‏های روانشناسی مثبت‏ گرا، خوش‏بینی به‏ مثابه یکی از مؤلفه‏ های سلامت روانی، همواره موردتوجه بوده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با هدف بررسی نقش خوش‏بینی در بهزیستی روان‏شناختی بر اساس آموزه ‏های اسلامی و مطالعات روان‏شناختی صورت گرفته است. یافته ‏های پژوهش نشان داد متون اسلامی با ارائه راهکارهای ایجاد و تقویت خوش‏بینی و تأکید بر اثرات مثبت آن و برحذرداشتن از پیامدهای منفی بدبینی، انسان را به بهزیستی روان‏شناختی رهنمون می‏سازد. نتایج مطالعات و پژوهش‏های روان‏شناختی معاصر نیز نقش خوش‏بینی را بر ابعاد و مؤلفه ‏های بهزیستی روان‏شناختی تأیید می‏کند اما تفاوت‏هایی در تعریف، گستره و پاره‏ای از جزئیات این دودسته مطالعات، مشاهده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of optimism in psychological well-being according to Islamic teachings and psychological studies

نویسندگان [English]

  • fatemeh Djian 1
  • Marzieh Malekiha 2
1 Assistant Professor at Department of Quran and Hadith Studies, Hazrat-e Masoumeh University
2 Assistant Professor at Department of Counseling, Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Optimism, in positive psychology studies, as a determining factor in mental health has been always significant. This study, using descriptive-analytical methods, aimed to investigate the role of optimism in psychological well-being according to Islamic teachings and psychological studies. Results showed that Islamic texts, by presenting mechanism to build and strengthen optimism and by insisting on positive influences of optimism and warning against unpleasant outcomes of cynicism, lead people to psychological well-being. The results of contemporary psychological studies to confirm the role of optimism in dimensions and components of psychological well-being but there are differences in the definition, scope, and some details among these two fields of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimism
  • psychological well-being
  • Islamic teachings