دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-115 
6. مقایسه رابطه هدفمندی اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت از زندگی در طلاب و دانشجویان

صفحه 75-88

محمدحسن حسینی؛ محمدرضا بنیانی؛ جواد مرادی دهنوی؛ عبداللّه رحیمی