مقایسه اعتماد بین ‏شخصی و احساس مثبت به همسر بر اساس جهت‌گیری دینی کارمندان متأهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

2 استادیار گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه اعتماد بین شخصی و احساس مثبت به همسر بر اساس جهت‌گیری دینی کارمندان متأهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود. ۲۰۰ نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های احساس مثبت به همسر، جهت‌گیری دینی و اعتماد بین شخصی، جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج نشان داد احساس عاطفی مثبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی که یکی پایبند و دیگری ناپایبند بود تفاوت داشت. میزان احساسات جنسی مثبت نسبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند بیشتر از زوجینی بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند بود. همچنین میزان اعتماد متقابل در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند بیشتر از زوجینی بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند بود. همچنین میزان اعتماد متقابل در زوجینی که هر دو پایبند بودند بیشتر از زوجینی بود که هر دو ناپایبند بودند. در کل نتایج این پژوهش نشان داد شباهت زوجین ازلحاظ پایبندی به دین، در اعتماد بین شخصی زوجین و احساسات مثبت نسبت به همسر نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of interpersonal trust and positive feeling toward the spouse based on religious orientation among married personnel of Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Askaripour 1
  • Mina Mohseni 2
1 Masters in Clinical Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor at Department of Psychiatry, Sirjan University of Medical Sciences
چکیده [English]

This study aimed to Comparison of interpersonal trust and positive feeling toward the spouse based on religious orientation among married personnel of Kerman University of Medical Sciences. This is a correlational and applied research. 200 personnel of Kerman University of Medical Sciences were selected through simple random sampling. Data gathered by positive feeling toward the spouse, religious orientation, and interpersonal trust. The results showed uncommitted couples were different, in positive feeling toward spouse among, from couples that only one of them is uncommitted; positive sexual felling towards the spouse and mutual trust among the first group were higher than the latter. Also, mutual trust among committed couples was higher than uncommitted couples. Overall, the results showed that similarity between the spouses in religious commitment, interpersonal trust, and positive feeling towards the spouse is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • interpersonal trust
  • positive feeling toward the spouse