رابطه بین ارزش‌های اخلاقی بر مبنای راهبردهای نظری امام علی در نهج‌البلاغه با راهبردهای مقابله با استرس در دختران شهر اصفهان

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش‌های اخلاقی بر مبنای راهبردهای نظری امام علی علیه السلام در نهج‌البلاغه با راهبردهای مقابله با استرس در دختران شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دختران شهر اصفهان بود که از بین آن‌ها 150 نفر دختر 17-20 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و داده‌ها به‌وسیله پرسش‌نامه محقق ساخته ارزش‌های اخلاقی بر مبنای راهبردهای نظری امام علی در نهج‌البلاغه و همچنین پرسشنامه مقابله با شرایط استرس‌زا گردآوری شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها نشان‌دهنده این موضوع‌اند که بین ارزش‌های اخلاقی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که زیرمقیاس‌های ارزش‌های اخلاقی به‌صورت کلی قادرند 12/0 از راهبردهای مقابله با استرس را پیش‌بینی کنند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بین ارزش‌های اخلاقی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که ارزش‌های اخلاقی را می‌توان به‌عنوان راهبردی مقابله‌ای در برابر عوامل استرس‌زا در نظر گرفت و ارزش‌های اخلاقی توانایی پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relations of moral values based on theoretical strategies of Imam Ali in Nahjolbalaghe with strategies of coping with stress among girls of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Bagher Kajbaf 1
  • Seyyedeh-Razieh Tabaeian 2
  • Farzaneh Noori 3
1 Professor at Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Isfahan
2 Assistant Professor at Department of Psychology, Isfahan University
3 Masters in Clinical Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relations of moral values based on theoretical strategies of Imam Ali in Nahjolbalaghe with strategies of coping with stress among girls of Isfahan City. The statistical population consists of girls of Isfahan City, of which 150 girls aged between 17 and 20 were selected through convenience sampling method. Data were gathered using questionnaire of moral values based on theoretical strategies of Imam Ali in Nahjolbalaghe with strategies of coping with stress and coping with stress questionnaire. Using Pearson correlation coefficient and multiple regression data were analyzed. The results showed that there is a significant relationship between moral values and strategies of coping with stress. Moral values’ subscales managed to predict 12 % of strategies of coping with stress. Based on these findings, there is a positive relationship between moral values and strategies of coping with stress showing that we could consider moral values as a coping strategy against stressors and moral values could predict strategies of coping with stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral values
  • strategies of coping with stress
  • Imam Ali
  • Nahjolbalaghe