مقایسه رابطه هدفمندی اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت از زندگی در طلاب و دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانش‌آموخته دکتری روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه عالی اخلاق و تربیت

چکیده

رضایت از زندگی ازجمله سازه‌های مهم روان‌شناسی است و متغیرهایی همچون هدفمندی و ویژگی‌های شخصیتی بر این سازه اثرگذارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه هدفمندی اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حوزه‌های علمیه قم و دانشگاه‌های تهران در سال 139۶ - 1397 بود که تعداد ۲۵۴ طلبه و دانشجو به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های هدفمندی با رویکرد اسلامی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت از زندگی بود. داده‌ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد رابطه بین هدفمندی اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان، برابر است و به‌عبارت‌دیگر جهت و شدت همبستگی در دو گروه یادشده، تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the relationship between purposefulness based on Islamic sources and personality characteristics with life satisfaction in two groups of seminary and university students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Hosseini 1
  • Mohamad-Reza Bonyani 2
  • Javad Moradi-Dehnavi 3
  • Abdollah Rahimi 3
1 PhD Student in Psychology, Research Institute of Hawzeh and University, Qom
2 PhD in Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom
3 Master in Psychology, The Academic Institute for Ethics and Education, Qom
چکیده [English]

Purposefulness is one of the variables affecting life satisfaction. Personality traits are another variable that affects many aspects of human life such as satisfaction and purposefulness. The aim of this study was to compare purposefulness based on Islamic sources and personality traits with life satisfaction in two groups of students. The research method is descriptive and correlational and 254 students were selected by available sampling from a community of 2520 people and completed targeted questionnaires based on Islamic sources, short form of neo test and life satisfaction of Diner. . The findings of this study showed that the purposeful relationship based on Islamic sources and personality traits with life satisfaction is similar between the two groups of students. Also, purposefulness based on Islamic sources with life satisfaction - personality traits with life satisfaction - and purposefulness based on Islamic sources and personality traits are similar in the two groups of students. In other words, the direction and intensity of correlation in the two groups are not significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison
  • purposefulness based on Islamic sources
  • personality traits
  • Life satisfaction