تطبیق ملاک‏های نابهنجاری در قرآن کریم با کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‏های روانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته قرآن و علوم روانشناسی، جامعه المصطفی العالمیه

2 استادیار پژوهشگاه بین المللی المصطفی و عضو گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تعیین ملاک‏های نابهنجاری از مهم‏ترین موضوعات در دانش روان‏شناسی است و کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‏های روانی به ‏عنوان مهم‏ترین مبنای تشخیص اختلال‏های روانی، ملاک‏هایی را پیشنهاد داده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ملاک‏های نابهنجاری در قرآن کریم و کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‏های روانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی با بهره ‏گیری از روش تطبیقی بِرِدی بود. یافته ‏های پژوهش نشان داد پنج ملاک برای اختلال‏های روانی در کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‏های روانی شامل انحراف از انتظارات فرهنگی، اختلال رفتاری - روان‏شناختی - زیستی، انعطاف ‏ناپذیری، عدم کنترل و اختلال قابل ‏توجه بالینی وجود دارد. همچنین یافته ‏های پژوهش پنج ملاک را برای نابهنجاری در قرآن کریم شامل؛ افراط و تفریط، انسجام ‏نیافتگی ، غیرمتعارف بودن، غیرعقلانی بودن و دوری از فطرت شناسایی کرد. تطبیق این ملاک‏ها نشان داد که ملاک انحراف از انتظارات فرهنگی با غیرمتعارف بودن و ملاک اختلال‏های رفتاری-روان‏شناختی-زیستی با انسجام‏ نیافتگی هم‏پوشی دارد. علاوه بر این یافته ‏ها نشان داد ملاک‏های عدم کنترل، انعطاف ‏ناپذیری و اختلال قابل ‏توجه بالینی می‏توانند در اثر عدم تعقل بروز کنند و ملاک دوری از فطرت، می‏تواند با تمام ملاک‏های نابهنجاری کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‏های روانی در ارتباط باشد. همچنین یافته‏ ها نشان داد به‏ جز اختلال‏های مادرزاد و با منشأ زیستی، سایر اختلال‏ها می‏تواند در اثر فاصله گرفتن انسان از فطرت پدید آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of abnormality criteria in the Holy Koran and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

نویسندگان [English]

  • heydar hashemi 1
  • Mohammad-Saadegh Shojaei 2
1 PhD student in Koran and Psychological Sciences, Al-Mustafa International University
2 Assistant Professor at International University Research Institute
چکیده [English]

Among the important topics in psychology, determining abnormality criteria is noticeable and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) book is one the most important basis that recommends criteria for diagnosing mental disorders. This study aimed to comparatively investigate abnormality criteria in the Holy Koran and the DSM. The research method is descriptive along with comparative method of Bereday. The findings showed there were five criteria in the DSM for mental disorders: deviance from cultural expectations; behavioral-psychological-biological disturbance; inflexibility; lack of control; and noticeable clinical disturbance. Also, the findings revealed five criteria for abnormality in the Holy Koran: indulgence; incoherence; unconventionality; irrationality; and being far from Fetrat. Comparison of these criteria showed that deviance from cultural expectations and behavioral-psychological-biological disturbance respectively overlap with unconventionality and incoherence. The three criteria, inflexibility, lack of control, and noticeable clinical disturbance may be due to irrationality. And being far from Fetrat may be linked to all of the DSM criteria. All disorders, expect the ones that are inborn or biological, may be due to being far from Fetrat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Koran
  • DSM
  • normality
  • abnormality
  • Fetrat