دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396 
6. اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها

صفحه 118-144

طیبه فاطمی؛ منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


7. بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی

صفحه 145-171

مرضیه زرگری؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ فاطمه فیاض