بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

چکیده

افسردگی از بیماری‌های بسیار رایج روانی است که زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از افراد را تحت‌الشعاع قرار داده است. مطالعات بسیاری حاکی از نقش تأثیرگذار مذهب بر سلامت روان است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت‌گیری مذهبی بود. نمونه آماری 214 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود که تقریباً از هر دو جنس زن و مرد به نسبت مساوی انتخاب شدند. در این پژوهش سن دانشجویان بین 20 تا 40 سال بود و به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش در این تحقیق، پرسش‌نامه افسردگی از منظر قرآن (فیاض و همکاران، 1394) و مقیاس جهت‌گیری مذهبی (بهرامی احسان، 1380) بود. یافته‌ها نشان داد جهت‌گیری مذهبی با انواع افسردگی از منظر قرآن همبستگی منفی دارد و این بدان معنا است که افرادی که جهت‌گیری مذهبی قوی‌تری دارند کمتر به افسردگی مبتلا هستند. بنا بر داده‌های رگرسیون، ابعاد جهت‌گیری مذهبی علاوه بر همبستگی، قدرت پیش‌بینی انواع افسردگی را دارند. نتیجه این پژوهش نشان داد ابعاد جهت‌گیری مذهبی با افسردگی از منظر قرآن ارتباط دارد و می‌تواند آن را پیش‌بینی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relations of types of depression form Quran's perspective with religious orientation

نویسندگان [English]

 • marzieh zargari 1
 • hadi bahrami ehsan 2
 • reihaneh fayyaz 3
 • fateme fayyaz 4
3 phd candidate of tehran uni
چکیده [English]

Depression is one of the most common mental illnesses that influence on social and personal lives of many people. Much research indicates the effective role of religion on mental health. Therefore, the aim of this study was to examine the relations of the types of depression form Quran's perspective with religious orientation. 214 students from Islamic Azad University, Science and Research Branch (age ranged between 20 and 40) completed the depression diagnosis scale based on Quran (Fayyaz et al., 2016) and religious orientation scale (Bahrami Ehsaan, 2002). Results indicated significant negative correlation between religious orientation and depressions types from Quran's perspective. It means that people with stronger religious orientation less than others suffer from depression. This study showed that the dimensions of religious orientation were related to depression form Quran's perspective and could predict it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression form Quran's perspective
 • isolation depression
 • emptiness depression
 • depression of lack of trust in God
 • spiritual depression
 • self-bias depression
 • mood swings depression
 • religious orientation