اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز در سال 94-95 بود. نمونه پژوهش شامل 16 زوج بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به ‌طور تصادفی به گروه آزمایشی و گروه گواه تقسیم شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه تعارضات زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود که همه زوج‌ها به پرسش‌نامه پاسخ دادند. سپس زوج‌های گروه آزمایشی مداخله آموزشی (آموزه‌های دینی) را در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای، یک‌بار در هفته، دریافت کردند. در پایان، هر دو گروه به پرسش‌نامه تعارضات زناشویی پاسخ دادند و پس از گذشت یک ماه از اجرای پس‌آزمون، آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه ‌بر آمار توصیفی، از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش آموزه‌های دینی در مرحله پس‌آزمون و پیگیری موجب کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Islamic teachings training on marital conflicts

نویسندگان [English]

  • Tayebe Fatemi nik 1
  • Mansour Sodani 2
  • Mahnaz Mehrabizade Honarmand 3
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of Islamic teachings training on marital conflicts of couples referred to the Resolution Councils between the years 2016 and 2017. The sample consisted of 16 couples who were selected using a convenient sampling method and they were divided randomly into experimental and control groups. The instrument used in this research was Marital Conflicts Questionnaire. The design of this study was quasi-experimental, with pre-test, post-test, and follows up. All subjects filled out the Marital Conflicts Questionnaire. Then, the experimental group received intervention for 8 sessions of 90 minutes, 1 time per week. After this stage, two groups filled out the scale again and then a month after conducting the post-test, follow-up test was conducted for both groups. For data analysis, in addition to descriptive statistics, MANCOVA was used. Data analysis, in the post-test and follow-up stages, showed that Islamic teachings reduced marital conflicts of experimental group in comparison to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic teachings
  • training
  • marital conflicts
  • couples