بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران

چکیده

پ‍ژوهش حاضر به روش همبستگی و با هدف بررسی رابطه عوامل افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن (تمایلات گرایش انزوایی، احساس شکست، دین‌گریزی، ضعف اعتماد به خدا، خودجانبداری و نوسان خلقی) و عوامل شخصیتی کتل انجام پذیرفت. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران که در سال تحصیلی 93-94 تحصیل می‌کردند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. گروه نمونه 170 نفر از دانشجویان (91 دختر و 79 پسر) بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و تحت آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های «مقیاس تشخیص افسردگی مبتنی بر قرآن» و «آزمون شخصیت 16 عاملی کتل» بود. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چندمتغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج بعد همبستگی بنیادین معنادار میان صفات قرآنی و نظریه شخصیتی کتل وجود دارد. سازه‌های زیربنایی استخراج‌شده بر حسب متغیرهای همبسته معنادار، شامل پنج سازه «متدین فداکار خودکارآمد»، «سست‌ایمان بی‌کفایت»، «متدین دوسوگرا»، «متدین متواضع و خودسرزنش‌کننده» و «متدین درونگرا و هوشمند» است. بنابراین، عوامل افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی کتل با هم ارتباط معناداری دارند و این ارتباط در قالب این پنج سازه بنیادین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The canonical correlation between personality factors of depression based on the Holy Quran and Cattell's personality factors

نویسندگان [English]

  • Haanieh Zeraatkar 1
  • Haadi Bahrami Ehsaan 2
  • Sepideh Emami 3
چکیده [English]

This study aimed to examine the effectiveness of educational program, which is based on seven educational principles of the Prophet Mohammad, on the social skills of 5 to 6 year old children. The present study was semi experimental with pretest-posttest and control group. The study population consisted of all families with 5 to 6 year old children in the 1500 household are of Koshtargah in Shahindezh. After filed investigation by the researchers, it was found out that there were 284 households with 5 to 6 year old children. Using simple random sampling, 40 households were selected to participate in the research, and were randomly assigned to two groups: experimental and control. Each group consisted of 20 participants. The seven educational principles of the Prophet were taught to parents in th experimental group, in eight sessions. The data collection tool was the Social Skills Rating Scale (parent's form). Results of Analysis of Covariance showed that training the educational program based on the 7 educational principle of the Prophet increased social skills in 5 to 6 year children. (P< 0/001). Considering the role and importance of the early years of life and the family environment on child development in various cognitive, physical, emotional, social aspects and with emphasis on the religious culture of the Iranian society and people being much under influence of religious teachings, this program could be used to create, improve, and flourish the development of children, particularly in social skills domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational principles of the Prophet
  • social skills
  • children