دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-126 
6. درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی