پیش ‏بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک زندگی اسلامی و مهارت‏های اجتماعی مردم شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی گرایش مثبت ‏گرا، دانشگاه آزاد خمینی ‏شهر

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش ‏بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک زندگی اسلامی و مهارت‏های اجتماعی مردم شهر اصفهان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، مردم شهر اصفهان و روش نمونه‏ گیری تصادفی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز و شاپیرو، سبک زندگی اسلامی کاویانی و پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی ریگو بود. به‏ منظور تجزیه ‏و تحلیل داده ‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. یافته ‏ها نشان داد بین بهزیستی اجتماعی و سبک زندگی اسلامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین بهزیستی اجتماعی و مهارت‏های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، یافته ‏های پژوهش نشان داد متغیرهای سبک زندگی اسلامی و مهارت‏های اجتماعی قادر به پیش ‏بینی بهزیستی اجتماعی مردم شهر اصفهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting social well-being based on Islamic lifestyle and social skills in the people of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maryam Serajzadeh 1
  • Hosseinali Mehrabi 2
1 Masters in Islamic-Positive Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor at Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict social well-being based on Islamic lifestyle and social skills in the people of Isfahan. The research design was a quantitative, descriptive and correlational and the statistical population included all people living in Isfahan. The sample was selected in such a way that the city of Isfahan was divided into five parts and 60 people from each region were randomly selected from public places. The research tools were Keys and Shapiro Social Welfare Questionnaire, Islamic Lifestyle Questionnaire and Rigo Social Skills Questionnaire. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and multivariate regression was used. In this study, the results showed that there is a significant positive relationship between social well-being and its dimensions with Islamic lifestyle and there is a significant positive relationship between social well-being and its dimensions with social skills. Islamic lifestyle and social skills predicted scores of social well-being in the people of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Wellbeing
  • Islamic Lifestyle
  • social skills
  • wellbeing
  • positive psychology