درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

نویسندگان

1 استادیار گروه خانواده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

2 استاد تمام گروه روان‏شناسی، دانشگاه بقیه‏اللّٰه تهران

3 استاد تمام گروه روان‏شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

4 دانشجوی دکتری روان‏شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

چکیده

نظریه تحول روانی اجتماعی اریکسن یکی از معروف ‏ترین نظریه‏ های رشد و شخصیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مذهب و معنویت در نظریه اریکسن و ارزیابی نظریه وی بر اساس منابع اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش اجتهادی استفاده شده است که نوعی تحلیل محتوای کیفی است و بر اساس آن، منابع اسلامی و روان‏شناسی مرتبط بررسی و تحلیل شده است. یافته ‏های حاصل از تحلیل متون روان‏شناسی و دینی حکایت از آن دارد که مذهب و معنویت در رشد انسان نقشی مهم ایفا می‏کند. یازده مفروضه انسان‏ شناختی در نظریه اریکسن قابل ‏استخراج است که در بسیاری از موارد با مفروضه‏ های انسان‏ شناسی اسلامی همسو است. یافته دیگر این پژوهش نشان می‏دهد از بین مراحل هشت‏گانه، سه مرحله از مراحل روانی اجتماعی اریکسن؛ اعتماد در برابر بی ‏اعتمادی، هویت در برابر گم‏ گشتگی هویت و یکپارچگی در برابر نومیدی، به ‏طور ویژه با مذهب و معنویت در ارتباط است. این مسئله بر اساس منابع اسلامی هم مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Eriksen Theory with a Religious Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zaarei Topkhaneh 1
  • Ali Fathi-Ashtiani 2
  • Masoud Janbozorgi 3
  • Ali Zohairi-Hashemabadi 4
1 Assistant Professor at Department of Family, Hawze and University Research Institute, Qom
2 Professor at Department of Psychology, Baqiatallah University, Tehran
3 Professor at Department of Family, Hawze and University Research Institute, Qom
4 PhD Student in Psychology, Hawze and University Research Institute, Qom
چکیده [English]

Eriksen's theory of psychological and social development is one of the most famous theories of development and personality. The aim of this study was to investigate the role of religion and spirituality in Eriksen's theory and to evaluate his theory based on Islamic sources. The research method is content analysis, based on which Islamic and related psychological sources have been analyzed. Findings from the analysis of psychological and religious texts indicate that religion and spirituality play an important role in human development. Eleven Anthropological assumptions can be deduced in Eriksen's theory, which in many cases are in line with Islamic anthropological assumptions. Another finding is that out of the eight stages, three stages (trust versus distrust, identity versus identity loss, and integration versus despair) of Eriksen's psychological and social stages are specifically related to religion and spirituality. This issue has also been confirmed based on Islamic sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eric Eriksen
  • Psychosocial Theory
  • Religion
  • Islam