رابطه جهت‌گیری دینی و خوش‌بینی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه بهداشت عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سازگاری اجتماعی، از مهم‏ ترین نشانه ‏های رشد اجتماعی و سلامت روان است که متأثر از عواملی متعددی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت ‏گیری دینی و خوش‏بینی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است. پژوهش حاضر مطالعه‏ ای توصیفی از نوع همبستگی بود که در سال 1398 با مشارکت 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه با استفاده از نمونه ‏گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده‏ ها، پرسشنامه جهت ‏گیری دینی آلپورت، پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک‏های اسنادی بود. داده ‏ها با استفاده از نرم ‏افزار SPSS نسخه 24 و آزمون‏های توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد) و استنباطی (آزمون کالموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین جهت‏ گیری دینی با سازگاری اجتماعی و خوش‏بینی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین دو متغیر جهت ‏گیری دینی و خوش‏بینی توانستند 11/7 درصد از واریانس مربوط به سازگاری اجتماعی را پیش‏بینی کنند. با توجه به نتایج می‏توان استنباط کرد که جهت‏ گیری دینی و خوش‏بینی به ارتقا سازگاری اجتماعی دانشجویان می‏ انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religious orientation and optimism with social adjustment among students of Islamic Azad University of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • nooshin salimi 1
  • Masoumeh Heydarian 2
1 Assistant Professor, Department of Public Health, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Social adjustment in young people is the most important sign of mental health, which is itself affected by several factors. The aim of this study was to investigate the relations of religious orientation and optimism with social adjustment in students of Kermanshah Islamic Azad University. This research is a descriptive-analytical study that was conducted in 2019 with the participation of 200 students of Kermanshah Islamic Azad University using available sampling. Data collection tools were Allport Religious Orientation Questionnaire, California Social Adjustment Questionnaire and Attribution Styles Questionnaire. Data were analyzed descriptive (frequency, mean, percentage) and analytical tests (Kolmogorov–Smirnov test, Pearson's correlation coefficient and linear regression).The results showed that there was a significant relationship between religious orientation with social adjustment and optimism with social adjustment in Kermanshah Islamic Azad University students. Also, religious orientation and optimism were able to predict %11.7of the variance in social adjustment scores. It can be inferred that religious orientation and optimism have relationships with social adjustment in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimism
  • religious orientation
  • social adjustment
  • Students