دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، مرداد 1401، صفحه 1-154 
بررسی آزمایشی اثر نیایش بر نشاط و امید

صفحه 87-109

لیلا باقری؛ محمدرضا حسن زاده توکلی