کارآمدی مداخله آموزشی الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‏شناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کارآمدی مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان انجام شده است. بدین منظور، برای بررسی کارآمدی مداخله آموزشی الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان از طرح آزمایشی تک‏ آزمودنی با خط پایه چندگانه و نمونه سه‏ نفره استفاده شد. یافته‏ ها نشان داد هر سه مُراجع با شروع مداخله، روند افزایشی و رو به بهبودی را در مقیاس اضطراب کتل و در مقیاس سلامت روانی نشان دادند. میزان داده غیرهمپوش برای مُراجع سوم و میزان داده غیرهمپوش برای مُراجع اول و دوم در مقیاس اضطراب کتل نشان داد که مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان از کارآمدی و اثربخشی نسبی برخوردار است. بخش چشمگیری از تغییرات به ‏وجودآمده در دوره پیگیری یک‏ ماهه و سه ‏ماهه ادامه پیدا کرد. نتایج این پژوهش نشان داد مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی، روشی مؤثر در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the educational intervention model of sexual behavior regulation with Islamic approach on reducing anxiety and increasing mental health of adolescent boys

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Hossein Haghshenas 1
  • Mahdi Abbasi 2
1 PhD Student of Psychology, Behavioral Sciences Institute, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran
2 Assistant Professor at The Department of Islamic Psychology, Quran and Hadith Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aimed to study the effectiveness of an educational intervention to regulate sexual behavior, with an Islamic approach, on reducing anxiety and increasing the mental health of adolescent boys. In doing so, the single-subject experimental design with multiple baselines and a sample of three individuals was applied. The findings revealed that all three subjects, as intervention begins, showed reducing scores on the anxiety scale and increasing scores on the mental health scale. The amount of non-overlapping data for the third subject and the amount of non-overlapping data for the first and second subjects on Cattle's anxiety scale showed that the educational intervention to regulate sexual behavior with an Islamic approach was effective in reducing anxiety and increasing mental health of these adolescent boys. A significant part of the changes that occurred in the one- and three-month follow-up periods was persistent. The result showed that the educational intervention to regulate sexual behavior with an Islamic approach is an effective method to reduce anxiety and increase mental health adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational intervention
  • regulation of sexual behavior
  • anxiety
  • mental health
  • boys
  • adolescence
  • puberty