نقش تعارض سازمان روانی فطری با سازمان روانی غریزی در سالم ‏سازی شخصیت با رویکرد اسلامی

نویسندگان

1 دانش آموخته موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم

2 استادیار گروه علوم تربیتی، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

چکیده

انسان همواره امیال متعددی را در خود می ‏یابد که به رغم تزاحم یا تعارض شان همه آنها را مطالبه می‏ کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تعارض سازمان روانی فطری با سازمان روانی غریزی در سالم ‏سازی شخصیت با رویکرد اسلامی تدوین شد. روش پژوهش، کیفی به شیوه تحلیل محتوا بود. یافته ‏های پژوهش نشان داد تقابلی اساسی میان سازمان روانی فطری با سازمان روانی غریزی وجود دارد و حاکمیت هر یک از این دو، سلامت شخصیت و فقدان سلامت شخصیت انسان را تعیین می ‏کند. همچنین یافته ‏های پژوهش نشان داد تعارض اولیه‏، ناشی از ناهمسویی و تقابل میان «سازمان شناختی» با جریان «افکار مزاحم» است که در این وضعیت افکار مزاحم همواره بر اساس سازمان غریزی، عمل می‏ کند و در مقابل، سازمان شناختی، غالباً در پی شکوفایی فطریات است و بر اساس سازمان روانی فطری عمل می‏کند. این ناهمسویی، به تعارض شدید شناختی می‏ انجامد و در نتیجه تفاضل نیروی این ‏دو، میزان قدرت هر یک از سازمان ‏های روانی فطری و غریزی انسان مشخص شده و جهت رشد الگوهای رفتاری فرد تعیین می ‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of conflict between innate mental organization and instinctive mental organization on making healthy character with an Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Asadnejad 1
  • Alihemmat Bonari 2
1 Masters in Directing and Counseling, The Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor at The Department of Education, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Human-beings always find different desires within themselves; despite the conflict or inconsistency among those desires, humans want all of them. The present study aimed to explain, with a reliance on Islamic texts, the role conflict between innate and instinctive mental organizations in formation of making healthy character. The method is qualitative content analysis. The research findings revealed that the basic conflict between those two organizations is a result of inconsistency of “cognitive organization” with flow of “disturbing thoughts”; disturbing thoughts, in this situation, always act according to instinctive mental organization, and the cognitive organization on the other hand often seek to actualize Fetri’s and act according to innate mental organization. This inconsistency leads to serious cognitive conflict and hence the difference of these two forces determines the power of innate and instinctive mental organizations, and determines the orientation of the development in the individual's behavioral patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • instinct
  • character
  • mental health
  • derives
  • disturbing thoughts