دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-178 
7. رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی