اصول روان‏ درمانگری چند بعدی معنوی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

اغلب الگوهای روان‏درمان‏گری در حوزه ادراک، به دو موضوع هستی و خودِ ادراک‏شده می‏پردازند. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک‏های مبنا و تنظیم اصول الگوی چندبعدی معنوی است. این پژوهش حاصل تحلیل متون دینی (قرآن کریم و روایات)، متون و یافته‏های روان‏شناختی و تجربه بالینی است. یافته‏ها نشان می‏دهند انسان دارای دو بعد معنوی و طبیعی، اما متعادل و توحیدی است. این ابعاد خود از وجوه مختلفی برخوردارند که بیانگر پیچیدگی خلقت انسان است. حوزه ادراکی انسان دارای چهار موضوع اصلی است: مبدأ، معاد، هستی و خود. محور این چهار موضوع، خداپنداشت (ادراک توحیدی و واقعی خداوند) است و لذا روان‏درمانگری چندبعدی معنوی نیز اصول اساسی خود را بر مبنای این حوزه ادراکی تنظیم کرده است. مبدأ ادراک‏شده (توحید)، انسان را با معنویت درگیر کرده، سازوکار درمانی «وحدت‏یابیِ» (انسجام) اعمال و درپی آن غایت ادراک‏شده (معاد)، «هدفمندی» اعمال را فعال می‏کند. با فعال‏شدن این دو، در حوزة هستی ادراک‏شده، سازوکار «ارزشمندی» و «معناددهی» به اعمال، و در حوزة خود ادراک‏شده سازوکارهای «فراروی» در بعد معنوی فعال می‏شوند. این سازوکارها در چارچوب اصل «عقلانیت» و «خودنظم‏جویی تعالی‏جویانه» زمینه درمان و تعالی‏خواهی مراجع را فراهم می‏کنند. با فعال سازی بعد معنوی درمان مراجعان با مشکلات روانشناختی احتمالا با سرعت بیشتر و به دلیل پیوند تغییرات با نظام اعتقادی فرد، با عود کمتری صورت می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Spiritually Multidimensional Psychotherapy (SMP)

چکیده [English]

Most of the patterns of Spiritual Psychotherapy in the field of cognition deal with the two subjects of existence and the perceived self. The goal of the present research is to study basic conceptions and to regulate the principles of multidimen-sional spiritual pattern. This research is the fruit of analyzing the scriptures (the Holy Qur'an and the traditions), psychological texts and findings and clinical experiences. The findings show that man has two spiritual and natural but balanced and monotheistic dimensions. These dimensions have different aspects that represent the complexity of man's creation. Man's conception realm has four major subjects: Origin, End, Existence and Self. The axis of these four subjects is God-cognitional (monotheistic and real conception of God), and hence multidimensional spiritual psychotherapy, too has set its fundamental principles on the basis of this conceptual realm. The conceived "origin" (Unity of God) engages man with spirituality and activates the therapeutic of unity (integrity) of acts and the conceived "end" (Resurrection) of the purposefulness of acts. When these two: the conceived existence, the mechanism of preciousness and making the acts meaningful are active, then the "conceived self" will activate the coming mechanisms in the spiritual dimension. These mechanisms pave the way within the framework of intellectuality and sublimating self-discipline seeking, for the client's therapy and sublimation-seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Spiritual Psychotherapy (MSP)
  • therapy principles
  • spiritual psychotherapy
  • religion and psychotherapy