نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر سلامت روان سالمندان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-22

زهرا مجاهدیان؛ ماریه دهقان منشادی


2. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر امید سالمندان

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1398، صفحه 64-79

مجاهدیان زهرا؛ ماریه دهقان


4. اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-86

ماریه دهقان؛ مریم سعیدی نیا