اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

با توجه به مشکلات سازگاری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم در سال 1397 بود که به مرکز راه تربیت شهرستان اردکان مراجعه کردند. از جامعه آماری پژوهش، ۴ نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل بود. کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی طی 8 جلسه آموزش داده شد و پرسشنامه‌ها در جلسه اول (خط پایه)، سوم، پنجم و هشتم درمان، جهت سنجش سازگاری اجتماعی مادران اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل‌نگاره‌ای تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد درمان کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی به بهبود مشکلات روانی مادران کودکان اوتیستیک ازجمله سازگاری اجتماعی این کودکان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of quality of life based on Islamic spiritual therapy on the social adjustment of mothers with Autistic children in Ardakan city

نویسندگان [English]

  • Maliheh Afkhami 1
  • Marieh Dehghan 2
1 Student
2 Assistant Professor of Psychology Department / Islamic Azad University
چکیده [English]

Given the adjustment problems of mothers of autistic children, the present study aimed to investigate the effectiveness of quality of life based on Islamic spiritual therapy on the social adjustment of mothers with autistic children. The statistical population included all the mothers of children with autism disorder referring to the Ardakan city’s Rahetarbiat center in 2018. From the statistical population of the study, 4 people were selected by convenience sampling. The Bell Social Adjustment Questionnaire was used. Participants during 8 sessions were instructed the quality of life based on Islamic spiritual therapy. The questionnaires were implemented at the first session (baseline), third, fifth, and eighths session to measure social adjustment of the mothers. Using analytical method and repeated measures variance analysis, data were analyzed. Results showed that treatment of quality of life based on spirituality has a significant effect on social adjustment of mothers with Autistic children in Ardakan city. Results indicated that quality of life based on Islamic spiritual therapy help to improve mental health of mothers of autistic children, including their social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Islamic spiritual therapy
  • social adjustment
  • parents
  • autism