اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

زندان، تأثیر منفی بسیاری در خانواده زندانیان می‌گذارد و همسران زندانیان عزت‌نفس و تاب‌آوری پایینی دارند. یکی از درمان‌های چندوجهی که ابعاد مختلف درمان را در نظر می‌گیرد درمان یکپارچه توحیدی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان است. جامعه آماری پژوهش، کلیه همسران زندانیان مراجعه‌کننده به انجمن حمایت زندانیان در سال 9۶ - 139۷ شهرستان میبد است. نمونه شامل ۵ نفر از این همسران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکمیل پرسشنامه‌های عزت‌نفس روزنبرگ، تاب‌آوری کانر و دیویدسون انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل نگاره‌ای و با نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از درمان، عزت‌نفس و تاب‌آوری هر پنج آزمودنی نسبت به قبل از درمان بهبود داشته است. اثربخشی درمان در عزت‌نفس، تاب‌آوری و ابعاد تاب‌آوری هر ۵ آزمودنی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of monotheistic integrated psychotherapy on self-esteem and resilience of the wives of inmates

نویسندگان [English]

  • Marieh Dehghan 1
  • Maryam Saeidiniya 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yazd Branch
2 Masters in Psychology, Islamic Azad University, Yazd Branch
چکیده [English]

Prison has very negative effect on prisoner's family and prisoners' spouses have low levels of self-esteem and resilience. One of the multifaceted treatments that consider various dimensions for treating people is monotheistic integrated therapy. The aim of this study was to examine the effectiveness of monotheistic integrated therapy on self-esteem and resilience of prisoners' wives. The statistical population of this study is prisoners' wives who have been referred to the Association for the Protection of Prisoners in the city of Meybod, between 2018 and 2019. The sample consists of 5 of these spouses. They were selected using purposeful sampling. Rosenberg Self-Esteem Scale and the Conner-Davidson Resilience Scale were applied. Data were analyzed using SPSS version 24 software. The results showed that self-esteem and resilience of all five subjects improved after therapy compared to pre-treatment. The effectiveness of treatment in self-esteem, resilience and, resilience dimensions was significant in all 5 subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic integrated psychotherapy
  • self-esteem
  • resilience
  • family of inmate person