دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، خرداد 1399، صفحه 1-141 
رابطه آرزو با رضامندی بر اساس حدیث «مَن کَثُرَ مُناهُ قَلَّ رِضاهُ»

صفحه 134-113

نجم السادات کزازی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی