دوفصلنامه علمی پژوهشی

«پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی»

ضوابط اختصاصی پذیرش مقاله:
1.  موضوع پژوهش، لازم است خاستگاه اسلامی روشن و صریح داشته باشد.
2.  در بیان مسئله، لازم است ارتباط مسئله پژوهش با معارف اسلامی، به‌صورت مستند و روشن تبیین شود.
3.  در بخش روش، مقالاتی که از روش‌ها و ابزارهای اسلامی بهره گرفته باشند، در اولویت انتشار قرار دارند.
4.  در یافته‌های پژوهش، لازم است پشتوانه نظریِ پژوهش‌های برخوردار از مقیاس یا مداخلات روان‌شناختی، به‌صورت کوتاه و گویا منعکس شود.
5.  در بحث و نتیجه‌گیری، لازم است یافته‌های پژوهش، با تکیه ‌بر معارف اسلامی به‌صورت روشن و صریح، تبیین شود و با دیدگاه‌های روان‌شناختی مطابقت داده شود.

برای آگاهی از سایر ضوابط به بخش راهنمای نویسندگان در سامانه مراجعه  کنید

شماره جاری: دوره 9، شماره 19، اسفند 1402، صفحه 1-143