اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 هیات علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

عملکرد مطلوب خانواده مستلزم ارتباط مناسب همسران است که این ارتباط الگوی تعاملی مناسبی را طلب می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین اصول تعاملات زوجین و خانواده و عرضه الگوی ارتباطی مناسب انجام شده است. این پژوهش حاصل تحلیل متون دینی (قرآن و روایات) و یافته‌های روان‌شناسی است و روش آن، تحلیل محتوا است. طبق نتایج حاصل از پژوهش، اصول حاکم بر روابط همسران و تعامل اعضای خانواده چنین است: «حقیقت مشترک»، «همسانی در استعداد کمال»، «تفاوت‌های جنسیتی»، «نقش‌های جنسیتی»، «تعادل‌گرایی» و «تعالی‌گرایی». تعامل مناسب همسران و خانواده بر اساس الگوی «مهر و قدرت» شکل می‌گیرد که مبتنی بر نقش و نیاز است. اقتداربخشی و مهرطلبی، نقش و نیاز زنانه را ترسیم می‌کند. مهرورزی و اقتدارطلبی، نقش و نیاز مردانه را به تصویر می‌کشد. این الگوی تعاملی با پذیرندگی و جلوه‌گری زنان و مهرورزی و تکیه‌گاه بودن مردان تحقق می‌یابد. بر اساس این الگو، جایگاه اقتدار خانواده بیشتر نقش مسئولیت‌پذیرکردن فرزندان فرزندان را بر عهده دارد و جایگاه مهرورزی خانواده بیشتر نیازهای عاطفی آنها را پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactional principles and model of spouses and religious family therapy

چکیده [English]

Agreeable family performance requires couples’ sound communication; this communication demands a sound interactional model. This study conducted in order to construct principles of interactions of couples and family and to offer a sound communication model. This research is the result of analysis of religious texts (Qur'an and Hadith), and findings of psychology; its method is content analysis. According to the study findings, the principles governing the relationship between couples and family members’ interaction are as: "common truth", "consistency in talent perfection", "gender differences", "gender roles", "tendency to balance", and "transcendentalism". Couples and family’s sound interaction is shaped on the basis of "love and power" model which is based on the role and the need. Empowering and seeking love describe female need and role. Giving love and seeking authority depict male need and role. This interactional model is realized with women’s receptivity and charming and men’s love and support. According to this model, the position of family authority is more to make children responsible and the position of family love is more to answer children’s emotional needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious family therapy
  • Love and power model
  • Couple interaction