دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1395، صفحه 1-196 
اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی

صفحه 106-137

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان بزرگی؛ حسین بستان


ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

صفحه 166-194

مهدی باقری آغچه بدی؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی