اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، اضطراب، افسردگی و استرس دانشجویان بود. همه 321 نفر از دانشجویانی که در مراسم اعتکاف شرکت کردند، به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. گروه کنترل نیز 321 نفر از دانشجویان بودند که در مراسم اعتکاف شرکت نکردند و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در شروع و بعد از مراسم، همه شرکت‌کنندگان، پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ (2008) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) را تکمیل کردند. روش این تحقیق، شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی تفاضل نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون بیانگر افزایش همهٔ مؤلفه‌های هوش معنوی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Attending Etekaf Ceremony on Spiritual Intelligence Components, Depression, Anxiety, and Stress in Students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mahmudi 1
  • Seyyed Ali Mar’ashi 2
  • Hajar Afshari 3
  • Razieh Mansurinejad 4
  • Mojtaba Naderi Tezengi 5
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of Etekak rituals on components of spiritual intelligence, anxiety, depression, and stress among students. All of the 321 students who participated in the rituals were selected as the exper-iment group. The control group, selected through randomized sampling method, consisted of 321 students who did not participate in the rituals. At the beginning of the Etekaf ceremony and after it, all the participants answered to King’s (2008) Spiritual Intelligence Self-Report Inventory and Lovibond and Lovibond’s (1995) Depression, Anxiety, and Stress Scale. The method of this study was a quasi-experimental one, with pre-test post-test and control group. The results of Multivariate Variance Analysis of differences between pretest and posttest scores indicated that there were increases in all of the components of spiritual intelligence, and decreases in depression, anxiety, and stress of the experimental group, compared to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etekaf
  • spiritual intelligence
  • depression
  • anxiety
  • Stress