الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

این پژوهش به منظور معرفی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم طراحی شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه اجتهاد دینی انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که از تحلیل آموزه‌های دینی، دو الگوی تک‌بُعدی مقابله و الگوی چندبُعدی مقابله استخراج می‌شود. در الگوی چندبُعدی مقابله دینی، که مبتنی بر «تلفیق‌گرایی تکنیکیِ نظریه‌محور» است، ابعاد شناختی، رفتاری، هیجانی، زیستی، ارتباطی و معنوی با تکیه بر دیدگاه اسلام لحاظ شده است. در کنار الگوی چندبُعدی مقابله، الگوی تک‌بُعدی مقابله وجود دارد که ناظر به یکی از ابعاد چندبُعدی مقابله است و می‌تواند در غلبه بر مشکلات روان‌شناختی که شدت کمتری دارند، به کار گرفته شود. در مهار خشم و مدیریت آن، هر دو الگوی مقابله تک‌بُعدی و چندبُعدی به کار گرفته می‌شود. در صورتی که هیجان خشم، شدت و مدت بیشتری داشته باشد بر به‌کارگیری الگوی چندبُعدی مقابله نسبت به الگوی تک‌بُعدی، تأکید بیشتری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Multimodal Model of Religious Coping Based on Anger Control Doctrines

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Khatib
چکیده [English]

This study aimed at introducing the multimodal model of religious coping based on anger control doctrines. The research method was a descriptive–analytic one and was conducted in religious jurisprudence way. Study findings indicated that analysis of religious doctrines produces two models: multimodal model of coping and single modal model of coping. In the multimodal model of religious coping which is based on “theory-based technical eclecticism”, the cognitive, behavioral, effective, physiological, interpersonal, and spiritual modality were considered. Furthermore, single modal model of coping is concerned with one modality of the multimodal coping and this model applicable to less severe psychological problems. Both coping models are applicable in anger Control. If the emotion anger has more intensity and more duration, the application of the multimodal model of coping is recommended instead of the application of the other model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimodal Coping
  • Single Modal Coping
  • Technical Theory-Based Eclecticism
  • Technical Eclecticism
  • Theoretical Integration
  • Anger
  • Psycho-therapy Systems