نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعارض سازمان روانی فطری با سازمان روانی غریزی در سالم ‏سازی شخصیت با رویکرد اسلامی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1401، صفحه 111-131

علیرضا اسدنژاد؛ علی همت بناری