رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدای استان البرز بود. روش پژوهش حاضر توصیفی به شیوه همبستگی و جامعه آماری آن کلیه همسران شهدای استان البرز در سال 139۶ - 139۵ به تعداد 2000 نفر بود. به همین منظور 120 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری کونور و دیویدسون، خودمهارگری تانجنی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی به‌عنوان متغیرهای ملاک و تاب‌آوری و خودمهارگری به‌عنوان متغیر پیش‌بین وارد معادله رگرسیون و به‌صورت همزمان تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین تاب‌آوری و خودمهارگری با کیفیت زندگی و بخشودگی بین فردی همسران شهدا رابطه وجود دارد. نتایج نشان داد با آموزش تاب‌آوری و خودمهارگری، کیفیت زندگی و بخشودگی بین فردی همسران شهدا ارتقا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting psychological hardiness based on religious beliefs and attribution styles in married women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghamari 1
  • Masume Jdian-Bagheri 2
  • Zahra Ahmadi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict psychological hardiness based on religious beliefs and attributional styles of married women. This was a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all married women in district five of Tehran. The sample consists of 85 people who were selected through simple random sampling. The Hardiness Questionnaire (Kobasa, 1979), the Seligman et al. (1983) attributional styles questionnaire, and the Allport and Ross’s Religious Orientation Questionnaire (1976) were used. Using multivariate regression analysis, data were analyzed by the SPSS software. Study findings showed that general/specific style and intrinsic and extrinsic religious orientations could predict psychological hardiness while stable/unstable and internal and external styles could not. The strongest predictor of psychological hardiness is intrinsic religious orientation. It can be concluded that general/specific attributional style, along with intrinsic and extrinsic religious orientations, can influence the psychological hardiness of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Hardiness
  • Religious Beliefs
  • Attribution Styles