نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور گلستان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور گلستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررّسی نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی (علی - مقایسه‌ای) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان بود که در سال تحصیلی 9۴ - 1393 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل ۳۵ دختر دارای خانواده طلاق و ۳۵ دختر دارای خانواده‌های عادی بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش معنوی کینگ، فرم کوتاه طرحواره یانگ و پرسشنامه نگرش‌های مذهبی براهنی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار با نگرش‌های دینی در دختران دارای خانواده‌های عادی رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین، میانگین هوش معنوی و نگرش مذهبی، در دختران دارای خانواده‌های عادی بیشتر از دختران دارای خانواده‌های طلاق است. افزون بر این، میانگین طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دختران دارای خانواده‌های عادی، کمتر از دختران دارای خانواده‌های طلاق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spiritual intelligence and early maladaptive schemas in religious attitudes of female students with intact and divorce families in Gorgan city

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Aghili 1
  • Saye Khodai 2
چکیده [English]

The aim of this study was to compare spiritual intelligence, early maladaptive schemas, and religious attitudes in female students with intact and divorce families. The research method was descriptive post-event (causal-comparative). The statistical sample includes high-schooler girls in Gorgan city in the 2014-2015 academic year. The statistical sample included 35 girls with divorce and 35 girls with intact families. Convenience sampling method was applied. To collect the data, King’s Spiritual Intelligence Questionnaire, Young’s Schema Short Form, and Braheni’s Religious Attitudes Questionnaire were used. Data were analyzed using Pearson coefficient correlation test and multivariate analysis of variance. Findings showed that there is a significant relationship between spiritual intelligence and schemas incompatible with religious attitudes in girls with intact families. Also, the average spiritual intelligence and religious attitude is higher in girls with intact families than girls with divorced families. In addition, the average of early maladaptive schemas in girls with intact families was lower than girls with divorced families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • early maladaptive schemas
  • religious attitudes
  • ordinary children
  • divorce children