پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی در زنان متأهل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل منطقه ۵ تهران بود. حجم نمونه در تحقیق حاضر ۸۵ نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سخت‌رویی کوباسا، پرسشنامه سبک‌های اسنادی سلیگمن و مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس بود. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss، تحلیل رگرسیون چند متغیره انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای سبک کلی/ اختصاصی، جهت‌گیری درونی، جهت‌گیری بیرونی و جهت‌گیری مذهبی توان پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی را دارند و متغیرهای سبک‌ پایدار/ ناپایدار و سبک‌ درونی/ بیرونی، قابلیت پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی را ندارند. همچنین قوی‌ترین پیش‌بینی کننده سرسختی روان‌شناختی، خرده مؤلفه جهت‌گیری درونی است. می‌توان نتیجه گرفت که سبک اسنادی کلی/ اختصاصی به همراه جهت‌گیری درونی و بیرونی مذهبی در میزان سرسختی روان‌شناختی زنان متأهل تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting psychological hardiness based on religious beliefs and attribution styles in married women

نویسندگان [English]

  • mahdi Dehestani 1
  • Atefeh Mahdavi 2
  • Fateme Abdollahi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict psychological hardiness based on religious beliefs and attributional styles of married women. This was a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all married women in district five of Tehran. The sample consists of 85 people who were selected through simple random sampling. The Hardiness Questionnaire (Kobasa, 1979), the Seligman et al. (1983) attributional styles questionnaire, and the Allport and Ross’s Religious Orientation Questionnaire (1976) were used. Using multivariate regression analysis, data were analyzed by the SPSS software. Study findings showed that general/specific style and intrinsic and extrinsic religious orientations could predict psychological hardiness while stable/unstable and internal and external styles could not. The strongest predictor of psychological hardiness is intrinsic religious orientation. It can be concluded that general/specific attributional style, along with intrinsic and extrinsic religious orientations, can influence the psychological hardiness of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Hardiness
  • Religious Beliefs
  • Attribution Styles