کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارض زناشویی در زنان متأهل بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و طرح به‌کاررفته در این پژوهش، طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، زنان متأهل ساکن در مجتمع شهید رجایی استان قم بودند. تعداد 20 نفر از زنان که نمرات کمتری در پرسشنامه تعارض زناشویی کسب کرده بودند به شکل تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش با استفاده از بسته آموزشی مبتنی بر آموزه‌های دینی و روان‌شناختی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پرسشنامه به کارگرفته شده در این پژوهش پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی (1379) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر تعارضات زناشویی معنی‌دار است. یافته‌ها نشان داد که آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی-روان‌شناختی در کاهش تعارضات زناشویی زنان متأهل مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of training conjugal life based on religious-psychological teachings on marital conflicts of married woman in Qom province

نویسندگان [English]

  • Zahra Andarvafer 1
  • Farideh hosseinsabet 2
  • Hadi Bahrami Ehsan 3
1 Masters in Clinical Psychology, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University
3 Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of training conjugal life based on religious-psychological teachings on marital conflicts of married woman in Qom province. A quasi-experimental pretest-posttest design with with control group was used. The statistical population was married women living in the Shahid Rajai compound in Qom province. Twenty women who report lower marks in marital conflict Questionnaire were randomly selected and assigned to two experimental and control groups. The experimental group, using the training package based on religious and psychological teachings, was trained while the control group received no treatment. Sanaee’s marital conflict questionnaire was applied. The result of covariance analysis showed that the difference between experimental and control group in marital conflict is significant. The findings showed training conjugal life based on religious–psychological teaching to married women is effective in reducing marital conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious-psychological teachings
  • marital conflicts
  • conjugal life training