مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه ‏های مهار فشار روانی بر اساس آموزه‏ های دینی است. از لحاظ هدف و ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روشِ تحقیق، از نوع تحقیقات کیفی به روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری تحقیق، منابع و اسناد مربوط به مهار فشار روانی بر اساس آموزه‏ های دینی (شامل قرآن، نهج البلاغه) و صاحب‏نظران رشته علوم تربیتی است. برای انتخاب نمونه تحقیق از بین صاحب‏نظران، از روش نمونه‏ گیری هدفمند رویکرد افراد کلیدی استفاده شد که تعداد 31 نفر به عنوان نمونه بررسی شدند. به منظور اعتبار الگوی پیشنهادی، نظرات خبرگان در قالب پرسش‏نامه ارزیابی شد. بر اساس یافته ‏های تحقیق مؤلفه‏ های مهار فشار روانی بر اساس آموزه ‏های دینی عبارت‏اند از: دینداری، سلوک رفتاری، کمال‏گرایی و سبک زندگی سالم. نتایج تحقیق نشان داد که افراد انسان باید با مؤلفه ‏های مهار فشار روانی آشنایی کامل داشته باشند. زیرا آموزه ‏های دینی قادرند به عنوان تعدیل‏ کننده عوامل فشارزا عمل کنند و موجب سلامت روانی و جسمانی افراد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stress controlling components according to religious teachings

نویسندگان [English]

  • alireza ghasemizad 1
  • zahra mosavi 2
1 IAU
2 iau
چکیده [English]

This study aimed to identify the components of stress controlling based on religious teachings. This is an applied study and a qualitative method with content analysis. The statistical population is composed of sources and documents related to stress controlling based on religious resources (Quran, Nahj-Al-Balaqe.) and experts in education sciences. To select the suitable sample out of experts, non-random sampling method was used and 31 experts have been selected as sample. To verify the proposed pattern, questionnaires have been used to examine the experts’ opinions. Based on the study findings, the components of stress controlling according to religious teachings are religiousness, behavioral conduct, perfectionism, and a healthy lifestyle. The results have shown that people have to be perfectly familiar with the components of stress controlling because religious teachings are able to play a mediator role in stress reduction and may lead to mental and physical health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious teachings
  • Stress
  • Tension