الگوی مقابله چندبُعدی دینی با تکیه بر آموزه های کنترل خشم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

این پژوهش به منظور معرفی الگوی مقابله چندبُعدی دینی با تکیه بر آموزه های کنترل خشم طراحی شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه اجتهاد دینی انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که از تحلیل آموزه های دینی، دو الگوی مقابلة چندبُعدی و الگوی مقابله تک بُعدی استخراج میگردد. در الگوی مقابله چندبُعدی دینی که مبتنی بر «تلفیق گرایی تکنیکیِ نظریه محور» است، ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی، فیزیولوژیک، میان فردی و معنوی با تکیه بر دیدگاه اسلام مورد ملاحظه قرار گرفته است. در کنار الگوی مقابله چندبُعدی، الگوی مقابله تک بُعدی وجود دارد که ناظر به یکی از ابعاد مقابله چندبُعدی است و میتواند در غلبه بر مشکلات روانشناختی که از شدت کمتری برخوردارند به کار گرفته شود. در کنترل و مدیریت خشم، هر دو الگوی مقابله تک بُعدی و چندبُعدی به کار گرفته می شود. در صورتی که هیجان خشم، از شدت و مدت بیشتری برخوردار باشد بکارگیری الگوی مقابله چندبُعدی نسبت به الگوی تک بُعدی ، مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Multimodal Coping Model Baesd on Anger Control Doctrines

نویسنده [English]

  • sayed mahdi khatib
چکیده [English]

This study aimed at introducing religious multimodal coping model baesd on anger control doctrines. Research method have been descriptive - analytic in religious jurisprudence way. Study findings indicated that from religious doctrines analysis produce two model; multimodal coping model and monomodal coping model. In religious multimodal coping model that is depend on theory-based technical eclecticism, consider cognitive, behavioral, emotional, physiologic, interpersonal and spiritual dimensions. Furturmore, monomodal coping model concern with one of the multimodal coping dimesions and this model can be used in psychological problem which has less intensity. Both of multimodal coping model and monomodal coping model can be used in anger management. If anger emotion has more intensity and more duration, using multimodal coping model in comparison with monomodal coping model more emphasized.

Key words: Multimodal Coping, Monoodal Coping, Technical Theory-based Eclecticism, Technical Eclecticism, Theoretical Integration, Anger, Psychotherapy Systems.

Key words: Multimodal Coping, Monoodal Coping, Technical Theory-based Eclecticism, Technical Eclecticism, Theoretical Integration, Anger, Psychotherapy Systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:"Multimodal Coping"
  • "Monoodal Coping"
  • "Technical Theory-based Eclecticism"
  • "Theoretical Integration"