تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگسالی: در جستجوی سازه‌ای نو

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

چکیده مقاله
داده‌های سه تحقیق، با هدف کشف جنبه تحولی احتمالی جهت‌گیری مذهبی و رابطه‌ی آن با هوش هیجانی، سلامت عمومی و سبک‌های فرزندپروری بررسی شد. از بین چهار بعد جهت‌گیری مذهبی فقط بعد ارزنده‌سازی دینی با سن، تحصیلات و تأهل در ارتباط است. 10 سؤال از مقیاس جهت‌گیری مذهبی که تشکیل دهنده‌ی عامل تحولی هستند استخراج شد. بررسی مفهوم سؤال‌ها و ارتباط عامل استخراج شده با سایر متغیرها نشان داد که می توان این عامل را سعادت‌جویی مذهب- محور نامید و دارای دو جزء سرمایه‌گذاری شناختی- عاطفی و سرمایه‌گذاری رفتاری است. سعادت‌جویی مذهب- محور از توجه هیجانی مستقل است اما با تمایز هیجانی و بازسازی خلقی رابطه مستقیم دارد؛ و با سلامت عمومی در تمام ابعاد آن رابطه مستقیم دارد. رابطه جزء سرمایه‌گذاری رفتاری با این متغیرها قوی‌تر از جزء دیگر است. صحت نام‌گذاری عامل مزبور طی مصاحبه ای که با 5 نفر متخصص در روانشناسی انجام گرفت تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Religious Orientation in Adulthood: Seeking for a New Construct

چکیده [English]

چکیده مقاله
داده‌های سه تحقیق، با هدف کشف جنبه تحولی احتمالی جهت‌گیری مذهبی و رابطه‌ی آن با هوش هیجانی، سلامت عمومی و سبک‌های فرزندپروری بررسی شد. از بین چهار بعد جهت‌گیری مذهبی فقط بعد ارزنده‌سازی دینی با سن، تحصیلات و تأهل در ارتباط است. 10 سؤال از مقیاس جهت‌گیری مذهبی که تشکیل دهنده‌ی عامل تحولی هستند استخراج شد. بررسی مفهوم سؤال‌ها و ارتباط عامل استخراج شده با سایر متغیرها نشان داد که می توان این عامل را سعادت‌جویی مذهب- محور نامید و دارای دو جزء سرمایه‌گذاری شناختی- عاطفی و سرمایه‌گذاری رفتاری است. سعادت‌جویی مذهب- محور از توجه هیجانی مستقل است اما با تمایز هیجانی و بازسازی خلقی رابطه مستقیم دارد؛ و با سلامت عمومی در تمام ابعاد آن رابطه مستقیم دارد. رابطه جزء سرمایه‌گذاری رفتاری با این متغیرها قوی‌تر از جزء دیگر است. صحت نام‌گذاری عامل مزبور طی مصاحبه ای که با 5 نفر متخصص در روانشناسی انجام گرفت تأیید شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • development
  • adulthood
  • aging