مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از اجرای پژوهش مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، روش علّی‌مقایسه‌ای محسوب می‌شود. جامعه پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان به تعداد ۳۳۹۲۸ نفر بود که ۸۰۰ نفر از آنان حافظ قرآن بودند. نمونه شامل ۹۰ نفر (۳۰ حافظ و ۳۰ غیرحافظ و ۳۰ مبتدی) و به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسش‌نامه هوش معنوی بدیع و همکاران و پرسش‌نامه هوش هیجانی بار ـ آن بود. نتایج نشان داد در تفکر کلی و بعد انتقادی بین گروه حافظ و مبتدی با غیرحافظ تفاوت معناداری وجود دارد (در گروه حافظ و مبتدی بالاتر از گروه غیرحافظ است). در متغیر استقلال، شادکامی، واقعیت‌سنجی، روابط بین فردی، مسئولیت اجتماعی و هوش هیجانی بین گروه حافظ و سایر گروه‌ها تفاوت وجود دارد و عملکرد بالاتر گروه حافظان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of spiritual and emotional intelligences of high school girls who have memorized the Quran, who begin to memorize it, and who have not memorized Quran in the city of Isfahan in the year 2016

نویسندگان [English]

  • Hamed Jafari Voldani 1
  • Zahrasadat Shahzeydi 2
  • Mahdi Ghasemzade 3
  • Ahmad Borjali 4
چکیده [English]

The aim of this study was to compare spiritual and emotional intelligences of high schooler girls who memorized the Quran and who did not memorize the Quran in the Esfahan in 2016. The study is applied in terms of purpose and causal-comparative in terms of data collection. The study popula-tion was all high school students of the Esfahan city which includes 33,928 students, of whom 800 are the ones who have memorized the Quran. The sample consisted of 90 students (30 students who memorized the Quran and 30 who did not memorize the Quran, and 30 who are beginners) that chosen randomly. Badi et al.’s Spiritual Intelligence questionnaire and Bar-On emotional intelligence ques-tionnaire were applied. The results showed that there were differences in the scores of general and critical thinking among students who memorized the Quran, students who did not memorize the Quran, and the beginners (they were higher in students who memorized the Quran and the beginners). Independence, happiness, reality testing, interpersonal relations, social respon-sibility, and emotional intelligence were higher in students who memorized the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • spiritual intelligence
  • people who memorized the Quran
  • people who did not memorize the Quran
  • girls
  • beginner