نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد

دوره 2، شماره 5، دی 1395، صفحه 92-118

فریبا اسماعیلی؛ عبداله جمالی؛ سید مهدی آقا سیدکریمی؛ عاطفه علیمرادی